۱۳۹۶/۱۲/۱۹

+ کیفیت ۳۲۰ به فول آلبوم امید افزوده شد.